Notice: Undefined variable: content in /usr/share/nginx/virtual/hrm/2554/themes/Web_personal/theme.php on line 47

Notice: Undefined variable: content in /usr/share/nginx/virtual/hrm/2554/themes/Web_personal/theme.php on line 21
กองบริหารงานบุคคล
หน้าแรก

เกี่ยวกับกองบริหารงานบุคคล

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัย

คู่มือการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 22 PM

KM กองบริหารงานบุคคล

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สแกนลายนิ้วมือประจำเดือน

รายงานการประเมินตนเอง SAR

การเสริมสร้างสมรรถนะ

หน่วยงานอื่นๆ


คู่มือมาตราฐานจรรยาบรรณ


หนังสือเวียน กบ.
ที่ ศธ 0581.17/6045 ลว. ๓๐ ตุลาคม 2558 (เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล )

ที่ ศธ 0581.17/6045 ลว. 16 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ และย้ายสถานที่ตั้งของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ )

ที่ ศธ 0581.17/2004 ลว. 15 พฤษภาคม 2558 (เรื่อง การเปลี่ยนชื่อกองและปรับปรุงบทบาทภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งส่วนงานภายในกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร )

ที่ ศธ 0581.17/5133 ลว. 8 ธันวาคม 2557 (เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน )

ที่ ศธ 0581.17/4347 ลว. 14 ตุลาคม 2557 (เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(กรณีเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา) )

ที่ ศธ 0581.17/3106 ลว. 7 สิงหาคม 2557 (เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร )

ที่ ศธ 0581.17/2539 ลว. 3 กรกฎาคม 2557 (เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร )

ที่ ศธ 0581.17/1298 ลว. 11 มีนาคม 2557 (เรื่อง การกำหนดฐานะของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร )

ที่ ศธ 0581.17/1002 ลว. 12 มีนาคม 2557 (เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

ที่ ศธ 0581.17/987 ลว. 11 มีนาคม 2557 (เรื่อง การโอนย้าย การปรับโครงสร้าง และ พันธกิจของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

หนังสือเวียนปี 56

หนังสือเวียนปี 55

หนังสือเวียนปี 54

หนังสือเวียนปี 53

ประชาสัมพันธ์กับการประกันคุณภาพ
กรอบการประเมินผล สมศ. รอบสาม

นโยบายการศึกษา 3D

กรอบการประเมินผล ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553


โครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
         สาระน่ารู้

     

+++ รายละเอียดคลิกที่นี่ +++ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ ว 376 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล   

 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ ว 377 เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล  

 แบบคำขอเพิ่ม / ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  


ประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ ดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2558

ประกาศคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มทร.พระนคร
เรื่อง การให้พ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเหตุไม่เสนอขอกำหนดตำแหน่ง

งานเกษียนอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ และการปฏิบัติงานของบุคลากร

กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๕ เกษตรศาสตร์เกมส์

(ร่าง) ภาระงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
และลูกจ้างชั่วคราว กองบริหารงานบุคคล

แจ้งข่าวสมาชิก กบข.


 มทร.พระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555
ประชาสัมพันธ์ กบ.
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2555 ( สายสนับสนุน ) จำนวน 60 ตำแหน่ง สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

>> ประกาศมหาวิทยาลัย  


>> สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา<<

    --> ตำแหน่งที่ 1 - 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  

>> คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 3 อัตรา <<

    --> ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ และตำแหน่งที่ 4 - 5 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

>> คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา <<

    --> ตำแหน่งที่ 6 - 7 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

>> คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 3 อัตรา <<

    --> ตำแหน่งที่ 8 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งที่ 9 - 10 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

>> คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 3 อัตรา <<

    --> ตำแหน่งที่ 11 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งที่ 12 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งที่ 13 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 อัตรา <<

    --> ตำแหน่งที่ 14 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งที่ 15 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งที่ 16 - 17 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

>> คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา <<

    --> ตำแหน่งที่ 18 - 19 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

>> คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา <<

    --> ตำแหน่งที่ 20 นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ ตำแหน่งที่ 21 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งที่ 22 - 23 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

>> คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จำนวน 3 อัตรา <<

    --> ตำแหน่งที่ 24 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งที่ 25 - 26 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

>> คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 2 อัตรา <<

    --> ตำแหน่งที่ 27 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งที่ 60 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

>> สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 4 อัตรา <<

    --> ตำแหน่งที่ 28 - 29 นักวิจัยปฏิบัติการ และตำแหน่งที่ 30 - 31 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

>> สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 อัตรา <<

    --> ตำแหน่งที่ 32 นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ  

>> สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 2 อัตรา <<

    --> ตำแหน่งที่ 33 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งที่ 34 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

>> กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 4 อัตรา <<

    --> ตำแหน่งที่ 35 - 38 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  

>> กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 อัตรา <<

    --> ตำแหน่งที่ 39 - 40 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งที่ 41 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  

>> กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 อัตรา <<

    --> ตำแหน่งที่ 42 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งที่ 43 สถาปนิก และตำแหน่งที่ 44 วิศวกรโยธา  

>> กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 อัตรา <<

    --> ตำแหน่งที่ 45 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งที่ 46- 49 บุคลากรปฏิบัติการ  

>> กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 อัตรา <<

    --> ตำแหน่งที่ 49 และ 51 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และตำแหน่งที่ 50 นักแนะแนวการศกึษาและอาชีพปฏิบัติการ  

>> กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา <<

    --> ตำแหน่งที่ 52 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  

>> กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา <<

    --> ตำแหน่งที่ 53 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  

>> กองศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา <<

    --> ตำแหน่งที่ 54 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  

>> สำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา <<

    --> ตำแหน่งที่ 55 นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  

>> สำนักประกันคุณภาพ จำนวน 2 อัตรา <<

    --> ตำแหน่งที่ 56 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งที่ 57 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

>> ศูนย์การจัดการความรู้ จำนวน 1 อัตรา <<

    --> ตำแหน่งที่ 58 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

>> สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา <<

    --> ตำแหน่งที่ 59 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  

>> ดาวน์โหลดใบสมัคร   วันที่ June 11 2012 15:19:00   [3278]
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์
โทร. 02 665 3777 ต่อ 6060

somjit.m@rmutp.ac.th


ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.

มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 มทร.พระนคร
หนังสือเวียนที่ ศธ 0581.17/4474 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2553   

มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 มทร.พระนคร  

หนังสือเวียนที่ ศธ 0509(2)/ว 11 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ประกาศ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข้อควรรู้
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง

ข้อบังคับ, ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

พนักงานราชการ

ข้อบังคับ, ประกาศ, ระเบียบว่าด้วยการเปลี่ยนตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ

ข้อควรรู้อื่นๆ  

สวัสดิการ มทร.พระนคร
รายละเอียดเงื่อนไขการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มบุคลากร ประจำปี 2557  

ก.พ.ร.
ปีงบประมาณ พ.ศ.2552   


ประกาศ ก.พ.อ.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553


วารสารสุขภาพ

เอกสารประกอบการอบรม
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนตามระบบใหม่ ณ 21 มิ.ย. 54 

คู่มือการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (JD/JS)  

เครื่องหมายตราสัญญลักษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
กองบริหารงานบุคคล จัดจำหน่ายชุดเครื่องหมายตราสัญญลักษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย

ดูภาพขนาดใหญ่

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02 665 3777 ต่อ 6061 - 6066


ภาพกิจกรรม


โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงาน บริหารทรัพยากรบุคคลฯ 25 ต.ค. 56
 


โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลการสอนและผลงานทางวิชาการ
 


โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจำปี 2556 1-3 ก.ค. 56
 

อ่านต่อ
 


Parse error: syntax error, unexpected 'http' (T_STRING), expecting ',' or ';' in /usr/share/nginx/virtual/hrm/2554/side_right.php(43) : eval()'d code on line 7
    กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
     เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
     โทรศัพท์ : 0-2282-9009-15 โทรสาร : 0-2281-0075 Email :
webmaster@rmutp.ac.th
 
1406915 ผู้เข้าชม