ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาคณะ พร้อมรับการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกา […]