ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มทร.พระนคร ฉบับที่ 1/2559

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มทร.พระนคร ฉบับที่ 1/2559 เรื่องการให้เงินช่วยเหลือบุคลากรที่เจ็บป่วยและหยุดพักรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง

ระเบียบว่าด้วยการเงินและบัญชีกองทุนสวัสดิการภายใน มทร.พระนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสวัสดิการภายใน มทร.พระนคร (กรณีบุคลากรที่เจ็บป่วยและหยุดพักรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง)