มทร.พระนคร จัดอบรมแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยนำเสนอแผนกลยุทธ์ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

เรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564 จัดโดยสำนักงานอธิการบดีเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์การและแนวทางในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร