สวัสดิการเงินกู้ที่มหาวิทยาลัยได้ทำข้อตกลงกับธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารทหารไทย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์