Uncategorized

บุคลากรกองบริหารงานบุคคล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
ชื่อ นางนงลักษณ์ ทองนาค
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
E-mail. nongluck.t@rmutp.ac.th

งานภายในกองบริหารงานบุคคล มี 8 งาน ดังนี้

งานบริหารทั่วไปงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลังงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งงานพัฒนาบุคคลงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบงานวินัยและนิติการงานสวัสดิการงานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
001ชื่อ นางจริยา ชายหงษ์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail. jariya.c@rmutp.ac.th
002ชื่อ นางสาวสุนิสา ขุมทรัพย์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
E-mail. sunisa_2779@hotmail.com
003ชื่อ นายวัชรพงศ์ ยิ้มนิยม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail. -
002ชื่อ นางสาวปิยวรรณ  ดาษสกุล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail. -
007ชื่อ นางสาวขนิษฐา วิชัยดิษฐ์
หัวหน้างานงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. nikkyjan@hotmail.com
 ชื่อ นางสาวจันทร์จีรา เทพดนตรี 
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. -
ชื่อ นางสาวภัทรวดี จิวหา
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. -
014ชื่อ นางสาวนันท์ธยาภรณ์ สมิตินันทน์
หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. sandko29@hotmail.com
009ชื่อ นางสาวพินพร กาญจนหิรัญ
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 4
E-mail. pin2622@hotmail.com
010ชื่อ นายแสงเมือง มีสา
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. sangmuang.me@rmutp.ac.th
002ชื่อ นางสาวสติมา สุวรรณแสงศรี
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. suwansangsri@hotmail.com
030ชื่อ นางสาววันใหม่ สุกใส
หัวหน้างานพัฒนาบุคคล
ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการพิเศษ
E-mail. hrd_rmutp@hotmail.com
    newdayss@hotmail.com
029ชื่อ นางสาวดวงพันธ์ ศรีศาลา
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. hrd_rmutp@hotmail.com
    meenow_dp_@hotmail.com
016ชื่อ นายสุกิจ สุคนธ์น้อย
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. hrd_rmutp@hotmail.com
    mr2s100@hotmail.com
004ชื่อ นางสาวธนวรรณ สุภิธรรม
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. i_moooam@hotmail.com
021ชื่อ นางสาวจงดี แม้นเหมือน
หัวหน้างานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการพิเศษ
E-mail. jongdee.m@rmutp.ac.th
018ชื่อ นางศศิธร แสงพุฒ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
E-mail. sasithron.s@rmutp.ac.th
019ชื่อ นางสาวเรณู เหมือนเอี่ยม
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. ranoo.m@rmutp.ac.th
020ชื่อ นางสาววัณภา เหรียญไกร
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. taew_wr11@hotmail.com
024ชื่อ นายอานันต์ โรจนตันติกุล
หัวหน้างานวินัยและนิติการ
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ
E-mail. anan.r@rmutp.ac.th
025ชื่อ นายณัฐพงษ์ ศรีศาลา
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
E-mail. srisala_nuttapong@hotmail.com
026ชื่อ นางสาวอรทัย หอมแก้ว
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
E-mail. orthai_bee@hotmail.com
44 cutชื่อ ว่าที่ร้อยตรีรัฐพล ชุมวรฐายี
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
E-mail. pep_pep77@hotmail.com
008ชื่อ นางสาวสายพิณ ใจทน
หัวหน้างานสวัสดิการ
ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการพิเศษ
E-mail. saipin.s@rmutp.ac.th
Untitled-1ชื่อ นางสาวพิมพกานต์ นามประเสริฐ
ตำแหน่ง บุคลากร
E-mail. pim_w@hotmail.com
023ชื่อ นางสาวตติยา ผาสุข
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. phon_tatiya@hotmail.com
019ชื่อ นางสาวเรณู เหมือนเอี่ยม
หัวหน้างานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. ranoo.m@rmutp.ac.th
44ชื่อ นายอนันต์ทรรศน์ ธุระภารพิสัย
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
E-mail. anantat.t@rmutp.ac.th