แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ และแบบประเมินสมรรถนะฯ สำหรับการเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค.60

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (รอบการประเมิน 1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 60) เพื่อเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค. 60

แบบประเมินสมรรถนะของงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (รอบการประเมิน 1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 60) เพื่อเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค. 60