ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

แบบประเมินส่วนที่ 1

แบบประเมินส่วนที่ 2