ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน รอบ 1 เม.ย. 2561

ข้าราชการ

แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ 1) สายสนับสนุน

พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ 1) สายสนับสนุน