ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการสรรหาคณบดีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย