ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการสรรหาคณบดีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย