ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนาบุคคล

แนวปฏิบัติในการจัดทำสัญญาลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศและต่างประเทศ