ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินรางวัล ณ 1ตุลาคม 2560

ลูกจ้างชั่วคราว

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เกณฑ์การได้รับเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560
  3. คำแนะนำเงินรางวัล ลูกจ้างชั่วคราว
  4. แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินรางวัล
  5. แบบหมายเลข 1 – 4