Uncategorizedข่าวประชาสัมพันธ์

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

 

  • แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. …. ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560