ตัวอย่างที่ใช้เป็นแนวทางในการปรับแก้แบบประเมินค่างาน