Uncategorizedกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลแก่พนักงานมหาวิทยาลัย มทร. 9 แห่ง

รายละเอียดโครงการภาพกิจกรรม
  • ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลแก่พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง เพื่อกำหนด แนวทางการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลแก่พนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ โดยมีผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทั้ง ๙ มทร. เข้าร่วมประชุม จำนวน ๕๐ คน