ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคณบดีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี

 

เอกสารแนบท้าย