กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2561 ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 2

รายละเอียดโครงการภาพกิจกรรม
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2561 ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2661 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีทักษะ กระบวนการ เทคนิคตลอดจนการพัฒนาผลการสอนและผลงานทางวิชาการเพื่อนำมาใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยกลุ่มที่ 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี อ่านเปรื่อง ศ.กิตติคุณ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ และผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 72 คน
ที่มา กองบริหารงานบุคคล