ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศรับสมัครประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสอนชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประกาศผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหา