ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  • ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาผู้อำนวยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • ประกาศกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • ใบสมัครเข้ารับการสรรหาฯ แบบ สอ.๑-๐๑