Uncategorizedข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรับสมัครประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการเสนอชื่อต่อสภา มทร.พระนครผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง