Uncategorizedกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2562 กิจกรรมที่ 1

รายละเอียดโครงการ

  • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 มทร.พระนคร โดยกองบริหารงานบุคคลดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2562 กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่อง “แนวทางการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560” โดยวิทยากรจาก สกอ. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ บุคลากรสายวิชาการ และผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของทุกคณะ รวม 136 คน