ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศรับสมัครประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อสภาผลการคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ