ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอรับและจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒