แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ลักษณะแถบจำลอง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แพรแถบชุดขาว)