แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

คำชี้แจง

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการต่อไป มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามโดยการเลือกข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือกข้อที่ตรงกับผู้ตอบ

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน

หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.1 มีความรู้ความเข้าใจในงาน
1.2 สามารถตอบปัญหา/ คำชี้แจง/ ให้คำปรึกษา
1.3 มีความตั้งใจในการปฎิบัติหน้าที่
1.4 เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดีและเป็นกันเอง
1.5 การแต่งกายของเจ้าหน้าที่สุภาพ เหมาะสม
2. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
2.1 มีเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
2.2 มีแหล่งข้อมูลบริการ เช่น บริการเอกสาร หรือข้อมูลบนเว็บไชต์
2.3 มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น ที่นั่ง เป็นต้น
3. ด้านการให้บริการในภาพรวม
3.1 ความประทับใจในการให้บริการ
3.2 สามารถนำคำตอบ/ข้อแนะนำไปปรับใช้

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

โปรดกรอกคำตอบที่ถูกต้อง 9+1-2 =

รายงานผล