ทำเนียบผู้ดูแล KM

ชื่อ : นายเชาวฤทธิ์
นามสกุล : สุขรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองกลางรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
E-mail : chaowalite.s@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6060
RMUTP_logo
ชื่อ : นางสาวพิมพกานต์
นามสกุล : นามประเสริฐ
ตำแหน่ง : บุคลากร
E-mail : welfare@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6063
RMUTP_logo
ชื่อ : นายอนันต์ทรรศน์
นามสกุล : ธุระภารพิสัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
E-mail : anantat.t@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6062