ทะเบียนความรู้

ลำดับที่
(ที่/ปี งปม.)
เรื่องรูปแบบสถานที่
จัดเก็บ
หมายเหตุ
7/2564การรับสมัครงานออนไลน์การประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปี 2564
6/2564ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔การประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปี 2564
5/2564การจัดทำคำเสนอของบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓การประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปี 2564
4/2564คำที่ใช้ในหนังสือราชการการประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปี 2564
3/2564การให้บริการการบริหารงานบุคคลการประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปี 2564
2/2564การใช้งานระบบจองรถของกองกลางการประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปี 2564
1/2564การใช้งานระบบจองห้องประชุมของกองกลางการประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปี 2564
1/2563โครงการเสรืมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครองและการอำนวยความยุติธรรมทางการปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หัวข้อ "หลักการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐตามแนวคำวินิฉัยของศาลปกครอง"การประชุมโรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่นปี 2562
8/2562โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล 9 มทร.การประชุมโรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยองปี 2562
7/2562กฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการเสวนาโรงแรมรามาการ์เด้นส์ปี 2562
6/2562การเข้าร่วมประชุมสัมมนา"นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ.กยศ.พ.ศ. 2562 ต้องทำอย่างไร"การประชุมโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นปี 2562
5/2562นำเสนอความรู้ในหัวข้อ"รอบรู้ด้านการเงิน"การประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปี 2562
4/2562การให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยการประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปี 2562
3/2562การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้สนการบริหารงานบุคคล เรื่อง "คดีปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล"การประชุมกองบริหารงานบุคคล และ www.hrm.offpre.rmutp.ac.thปี 2562
2/2562การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้สนการบริหารงานบุคคล เรื่อง "คดีปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล"การประชุมกองบริหารงานบุคคล และ www.hrm.offpre.rmutp.ac.thปี 2562
1/2562การอบรมหลักสูตร "กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่"การประชุมกองบริหารงานบุคคล และ www.hrm.offpre.rmutp.ac.thปี 2562
4/2561Star of Service Mindการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กองบริหารงานบุคคลปี 2561
3/2561โครงการอบรมพิธีกร (MC RMUTP)การประชุมกองบริหารงานบุคคล และ www.hrm.offpre.rmutp.ac.thปี 2561
2/2561การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM เรื่อง การให้บริการที่ดีการประชุมกองบริหารงานบุคคลปี 2561
1/2561การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การให้บริการที่ดีการประชุมกองบริหารงานบุคคลปี 2561
1/2560โครงการจัดการความรู้เรื่อง การบริหารงานบุคคลเอกสาร, e-documentกองบริหารงานบุคคล และ www.hrm.offpre.rmutp.ac.thปี 2560
2/2560โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการเอกสาร, e-documentกองบริหารงานบุคคล และ www.hrm.offpre.rmutp.ac.thปี 2560
3/2560โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สินเอกสาร, e-documentกองบริหารงานบุคคล และ www.hrm.offpre.rmutp.ac.thปี 2560
4/2560โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll)เอกสาร, e-documentกองบริหารงานบุคคล และ www.hrm.offpre.rmutp.ac.thปี 2560
5/2560โครงการฝึกอบรมการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองเอกสาร, e-documentกองบริหารงานบุคคล และ www.hrm.offpre.rmutp.ac.thปี 2560
6/2560การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดึงดูดและจูงใจพนักงานราชการศักยภาพสูง แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม และการจัดทำแบบสรุปความต้องการในการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูงเอกสาร, e-documentกองบริหารงานบุคคล และ www.hrm.offpre.rmutp.ac.thปี 2560
7/2560โครงการพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล ๙ มทร.เอกสาร, e-documentกองบริหารงานบุคคล และ www.hrm.offpre.rmutp.ac.thปี 2560
8/2560การเข้าร่วมประชุมกลุ่มชุมชนคนรัก มทร.พระนครเอกสาร, e-documentกองบริหารงานบุคคล และ www.hrm.offpre.rmutp.ac.thปี 2560
2/2559การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการเอกสาร, e-documentกองบริหารงานบุคคล และ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th
3/2559การเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี ๒๕๕๙เอกสาร, e-documentกองบริหารงานบุคคล และ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th
4/2559การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและบุคลากรด้านการสื่อสารองค์กรเอกสาร, e-documentกองบริหารงานบุคคล และ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th
5/2559งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เอกสาร, e-documentกองบริหารงานบุคคล และ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th
6/2559การพัฒนาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลเอกสาร, e-documentกองบริหารงานบุคคล และ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th
7/2559การจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารงานบุคคลเอกสาร, e-documentกองบริหารงานบุคคล และ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th
1/2558การเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเอกสาร, e-documentกองบริหารงานบุคคล และ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th
2/2558เวทีเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557เอกสาร, e-documentกองบริหารงานบุคคล และ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th
3/2558เทคนิคการเป็นพิธีกรเอกสาร, e-documentกองบริหารงานบุคคล และ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th
4/2558การเข้าร่วมสัมมนาคดีปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเอกสาร, e-documentกองบริหารงานบุคคล และ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th
5/2558การบริหารงานราชการและการมอบอำนาจเอกสาร, e-documentกองบริหารงานบุคคล และ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th
6/2558การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด และเข้าร่วมรับฟังเสวนาเสริมพอร์ตด้วยหุ้นสร้างสมดุลเพื่อความมั่นคง และธาตุทั้ง 4 กับการลงทุนเอกสาร, e-documentกองบริหารงานบุคคล และ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th
7/2558การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเอกสาร, e-documentกองบริหารงานบุคคล และ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th
8/2558การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการดำเนินงานการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเอกสาร, e-documentกองบริหารงานบุคคล และ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th