การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM เรื่อง การให้บริการที่ดี

รายละเอียดกิจกรรม

  • การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM เรื่อง การให้บริการที่ดี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดย นางจริยา ชายหงส์ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป และเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service mind” ของกองบริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา 2557 , 2558 และ 2560 และเป็นบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service mind” ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2557 , 2558 และ 2560 ด้วย
  • เอกสารประกอบ

ภาพกิจกรรม