กิจกรรมของเรา

การมอบเงินสงเคราะห์จากกองทุนสวัสดิการ มทร.พระนคร กรณีคลอดบุตร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2561 ระยะที่ 1

การประชุมคณะกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลแก่พนักงานมหาวิทยาลัย มทร. 9 แห่ง ครั้งที่ 2

การนับคะแนน Star of Service Mind กองบริหารงานบุคคล

การประชุมคณะกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลแก่พนักงานมหาวิทยาลัย มทร. 9 แห่ง

โครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร

การประชุมให้ความรู้เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2560

การปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 28-08-60