งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มทร.พระนคร

ประกาศกระทรวงการคลังข้อบังคับ มทร.พระนครประกาศมหาวิทยาลัยระเบียบ มทร.พระนครประกาศสภา มทร.พระนครเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประกาศกรมบัญชีกลาง

 

พนักงานมหาวิทยาลัย

ระเบียบ มทร.พระนครประกาศ มทร.พระนครประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการประกาศมทร.พระนคร

ลูกจ้างชั่วคราว

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.