หน้าแรก กองบริหารงานบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

12344

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่องเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559

12344

แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินรางวัล ณ 1ตุลาคม 2559

12344

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด – หัดเยอรมัน ในกลุ่มผู้มีอายุระหว่าง 15 – 40 ปี

12344

แบบฟอร์มการขอรับการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย

12344

การคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2559

12344

การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (1 ตุลาคม 2559)

12344

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มทร.พระนคร ฉบับที่ 2/2559 เรื่อง สวัสดิการเงินกู้

12344

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย

12344

แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

12344

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่องผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการสรรหาตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กิจกรรมกองบริหารงานบุคคล