หน้าแรก กองบริหารงานบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

12344

การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (1 ตุลาคม 2559)

12344

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มทร.พระนคร ฉบับที่ 2/2559 เรื่อง สวัสดิการเงินกู้

12344

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย

12344

แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

12344

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่องผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการสรรหาตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

12344

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่องผลการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา

12344

การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (1 เมษายน 2559)

01

กบ. ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ มทร.พระนคร และ บุคคลดีเด่น ประจำปี 2558

12344

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12344

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มทร.พระนคร ฉบับที่ 1/2559

กิจกรรมกองบริหารงานบุคคล