หน้าแรก กองบริหารงานบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

แบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนา การปฏิบัติงานและรายงานการประเมินตนเอง

ตัวอย่างที่ใช้เป็นแนวทางในการปรับแก้แบบประเมินค่างาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ฉบับที่ 2

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่องการปรับปรุงการแบ่งส่วนราขการระดับคณะใน มทร.พระนคร

การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (1 เมษายน 2561)

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกกรรมการสวัสดิการ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการสวัสดิการ

ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอเชิญประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561

กิจกรรมกองบริหารงานบุคคล

การมอบเงินสงเคราะห์จากกองทุนสวัสดิการ มทร.พระนคร กรณีคลอดบุตร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2561 ระยะที่ 1

การประชุมคณะกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลแก่พนักงานมหาวิทยาลัย มทร. 9 แห่ง ครั้งที่ 2

การนับคะแนน Star of Service Mind กองบริหารงานบุคคล

การประชุมคณะกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลแก่พนักงานมหาวิทยาลัย มทร. 9 แห่ง

โครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร

การประชุมให้ความรู้เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2560

การปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 28-08-60