หน้าแรก กองบริหารงานบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย

แนวปฏิบัติในการจัดทำสัญญาลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศและต่างประเทศ

กองคลัง แจ้งการจ่ายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป (เพิ่มเติม)

กองคลัง แจ้งการชะลอการจ่ายเงิน เพิ่มพิเศษ และเงินค่าวิชาชีพ

กรอบอัตรากำลังอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ประกาศผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

การคัดเลือกบุคคลดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน รอบ 1 เม.ย. 2561

กิจกรรมกองบริหารงานบุคคล

การปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 28-08-60

โครงการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในองค์กร

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่

โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจำปี 2559

โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่นที่ 3

โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่นที่ 2

โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่นที่ 1

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 4-6 กรกฎาคม 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน (อัมพวา)

มทร.พระนคร จัดอบรมแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงาน