ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

การรับสมัครงาน

 • การสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2564

  1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ
  3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  4. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  5. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
  6. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป