หน้าแรก กองบริหารงานบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอเชิญประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561

แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินรางวัล ณ 1ตุลาคม 2560

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย

แนวปฏิบัติในการจัดทำสัญญาลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศและต่างประเทศ

กองคลัง แจ้งการจ่ายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป (เพิ่มเติม)

กองคลัง แจ้งการชะลอการจ่ายเงิน เพิ่มพิเศษ และเงินค่าวิชาชีพ

ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560

กิจกรรมกองบริหารงานบุคคล

การประชุมให้ความรู้เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2560

การปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 28-08-60

โครงการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในองค์กร

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่

โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจำปี 2559

โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่นที่ 3

โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่นที่ 2

โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่นที่ 1

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 4-6 กรกฎาคม 2559