หน้าแรก กองบริหารงานบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกองบริหารงานบุคคล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2561 ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2561 ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 1

การมอบเงินสงเคราะห์จากกองทุนสวัสดิการ มทร.พระนคร กรณีคลอดบุตร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2561 ระยะที่ 1

การประชุมคณะกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลแก่พนักงานมหาวิทยาลัย มทร. 9 แห่ง ครั้งที่ 2

การนับคะแนน Star of Service Mind กองบริหารงานบุคคล

HRM ระบบบันทึกเวลา
ระบบOT ลาออนไลน์
e-Pay Slip e-doc
km จ่ายตรง
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานพัฒนาบุคคล
สวัสดิการ งานวินัยและนิติการ