หน้าแรก กองบริหารงานบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

01

กบ. ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ มทร.พระนคร และ บุคคลดีเด่น ประจำปี 2558

12344

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12344

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มทร.พระนคร ฉบับที่ 1/2559

12344

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่องการยกฐานะศูนย์ภาษา เป็น สถาบันภาษา มทร.พระนคร

12344

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ ดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2558

12344

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 1 ตุลาคม 2558

12344

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ (1 เมษายน 2558)

กิจกรรมกองบริหารงานบุคคล