หน้าแรก กองบริหารงานบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

แนวทางการปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง

ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

ประกาศเรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ และแบบประเมินสมรรถนะฯ สำหรับการเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค.60

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย

รับสมัครเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก

กิจกรรมกองบริหารงานบุคคล

โครงการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในองค์กร

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่

โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจำปี 2559

โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่นที่ 3

โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่นที่ 2

โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่นที่ 1

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 4-6 กรกฎาคม 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน (อัมพวา)

มทร.พระนคร จัดอบรมแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงาน

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง 16-18 ธันวาคม 2558