หน้าแรก กองบริหารงานบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน รอบ 1 เม.ย. 2561

การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (1 ตุลาคม 2560)

ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

แนวทางการปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง

ประกาศเรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กิจกรรมกองบริหารงานบุคคล

การปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 28-08-60

โครงการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในองค์กร

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่

โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจำปี 2559

โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่นที่ 3

โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่นที่ 2

โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่นที่ 1

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 4-6 กรกฎาคม 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน (อัมพวา)

มทร.พระนคร จัดอบรมแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงาน