ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

การรับสมัครงาน

 • ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2563

  1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  4. สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ นักวิชาการศึกษา
  5. สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  6. กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  7. กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี
  8. กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี
  9. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  10. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร