หน้าแรก กองบริหารงานบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินค่างาน

ตัวอย่างและแบบฟอร์มขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่องเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559

แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินรางวัล ณ 1ตุลาคม 2559

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด – หัดเยอรมัน ในกลุ่มผู้มีอายุระหว่าง 15 – 40 ปี

แบบฟอร์มการขอรับการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย

การคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2559

การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (1 ตุลาคม 2559)

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มทร.พระนคร ฉบับที่ 2/2559 เรื่อง สวัสดิการเงินกู้

แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กิจกรรมกองบริหารงานบุคคล

โครงการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในองค์กร

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่

โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจำปี 2559

โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่นที่ 3

โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่นที่ 2

โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่นที่ 1

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 4-6 กรกฎาคม 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน (อัมพวา)

มทร.พระนคร จัดอบรมแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงาน

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง 16-18 ธันวาคม 2558