หน้าแรก กองบริหารงานบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างและแบบฟอร์มขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่องเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559

แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินรางวัล ณ 1ตุลาคม 2559

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด – หัดเยอรมัน ในกลุ่มผู้มีอายุระหว่าง 15 – 40 ปี

แบบฟอร์มการขอรับการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย

การคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2559

การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (1 ตุลาคม 2559)

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มทร.พระนคร ฉบับที่ 2/2559 เรื่อง สวัสดิการเงินกู้

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กิจกรรมกองบริหารงานบุคคล