หน้าแรก กองบริหารงานบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยง

ประกาศรับสมัครเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก

แบบประเมินความพึงพอใจ

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่องการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ ขรก. และ พนม.

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ (รอบการประเมิน 1 เม.ย. – 30 ก.ย.) เพื่อเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค. 60

แบบประเมินค่างาน (ก.บ.ม.)

การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (1 เมษายน 2560)

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อภายในประเทศ / ต่างประเทศ

ตัวอย่างและแบบฟอร์มขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่องเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559

กิจกรรมกองบริหารงานบุคคล

โครงการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในองค์กร

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่

โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจำปี 2559

โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่นที่ 3

โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่นที่ 2

โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่นที่ 1

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 4-6 กรกฎาคม 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน (อัมพวา)

มทร.พระนคร จัดอบรมแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงาน

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง 16-18 ธันวาคม 2558