Download แบบฟอร์ม

งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

* หมายเหตุชื่อและตำแหน่ง ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้ใช้เฉพาะช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างรักษาราชการแทน

พนักงานราชการ

* หมายเหตุชื่อและตำแหน่ง ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้ใช้เฉพาะช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างรักษาราชการแทน

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

งานพัฒนาบุคคล

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็ดความชอบ

สวัสดิการ

อื่นๆ