งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

ข้อบังคับ ประกาศ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ข้อบังคับ มทร.พระนครประกาศ มทร.พระนคร

 

หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ มทร.พระนครประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มทร.พระนคร

 

การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.