ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

การรับสมัครงาน

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นักวิชาการศึกษา
  2. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  3. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ช่างเทคนิค
  4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  5. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  6. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
  7. กองบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป