ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

การรับสมัครงาน

  • ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
      1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
  • กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี
  • กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี
  • กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี
  • กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี
  • กองพัฒนานักศึกษา นักวิชาการศึกษา

HRM
ระบบบันทึกเวลา
ลาออนไลน์
ระบบสลิปเงินเดือน
ระบบOT
จ่ายตรง
e-doc

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัย

เอกสารเผยแพร่

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 22 PM

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

หนังสือเวียนกองบริหารงานบุคคล

รายงานการประเมินตนเอง SAR

มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

อำนาจหน้าที่/คำสั่งมอบอำนาจ

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แบบสรุปการดำเนินงานการจัดโครงการ

ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตารางการใช้ห้องประชุมบัวม่วง 2