ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

การรับสมัครงาน

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  1. กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  2. กองคลัง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  3. กองนโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  4. กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  5. กองนโยบายและแผน สถาปนิกปฏิบัติการ
  6. กองบริหารงานบุคคล นิติกรปฏิบัติการ
  7. กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ