ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

การรับสมัครงาน

 • ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   1. สถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • สถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิชาการศึกษา
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
 • สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ นักประชาสัมพันธ์
 • กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • กองกลาง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

HRM 
ระบบบันทึกเวลา 
ลาออนไลน์ 
ระบบสลิปเงินเดือน 
ระบบOT 
จ่ายตรง 
e-doc 
 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัย

เอกสารเผยแพร่

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 22 PM

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

หนังสือเวียนกองบริหารงานบุคคล

รายงานการประเมินตนเอง SAR

มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

อำนาจหน้าที่/คำสั่งมอบอำนาจ

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แบบสรุปการดำเนินงานการจัดโครงการ

ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตารางการใช้ห้องประชุมบัวม่วง 2