งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

พระราชบัญญัติ มทร.พระนครระเบียบ มทร.พระนครข้อบังคับประกาศ มทร.พระนครประกาศสภา มทร.พระนครประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ มทร.พระนครอื่นๆ

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.