Uncategorized

บุคลากร กองบริหารงานบุคคล

ชื่อ นางนงลักษณ์ ทองนาค
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
E-mail. [email protected]

งานบริหารทั่วไปงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลังงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งงานพัฒนาบุคคลงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบงานวินัยและนิติการงานสวัสดิการ

001

ชื่อ นางจริยา ชายหงษ์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail. [email protected]

003

ชื่อ นายวัชรพงศ์ ยิ้มนิยม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail. -

007

ชื่อ นางสาวขนิษฐา วิชัยดิษฐ์
หัวหน้างานงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. [email protected]

ชื่อ นางสาวสุรีรัตน์ สุทองสา
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. -

ชื่อ นางสาวณัฐสินี แสนวงษา
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. -

014

ชื่อ นางสาวนันท์ธยาภรณ์ สมิตินันทน์
หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. [email protected]

009

ชื่อ นางสาวพินพร กาญจนหิรัญ
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 4
E-mail. [email protected]

010

ชื่อ นายแสงเมือง มีสา
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. [email protected]

002

ชื่อ นางสาวสติมา สุวรรณแสงศรี
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. [email protected]

ชื่อ นางสาวนิศารัตน์ บุญเหลือ
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. -

030

ชื่อ นางสาววันใหม่ สุกใส
หัวหน้างานพัฒนาบุคคล
ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการพิเศษ
E-mail. [email protected]
[email protected]

016

ชื่อ นายสุกิจ สุคนธ์น้อย
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. [email protected]
[email protected]

004

ชื่อ นางสาวธนวรรณ สุภิธรรม
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. [email protected]

ชื่อ นางสาวเบญญาภา วิรุฬห์ภิญโญ
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. -

021

ชื่อ นางสาวจงดี แม้นเหมือน
หัวหน้างานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการพิเศษ
E-mail. [email protected]

018

ชื่อ นางศศิธร แสงพุฒ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
E-mail. [email protected]

019

ชื่อ นางสาวเรณู เหมือนเอี่ยม
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. [email protected]

020

ชื่อ นางสาววัณภา เหรียญไกร
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. [email protected]

44

ชื่อ นายอนันต์ทรรศน์ ธุระภารพิสัย
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
E-mail. [email protected]

024

ชื่อ นายอานันต์ โรจนตันติกุล
หัวหน้างานวินัยและนิติการ
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ
E-mail. [email protected]

025

ชื่อ นายณัฐพงษ์ ศรีศาลา
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
E-mail. [email protected]

026

ชื่อ นางสาวอรทัย หอมแก้ว
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
E-mail. [email protected]

ชื่อ นางสาวผกาศิริ วันทรัพย์
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
E-mail. -

008

ชื่อ นางสาวสายพิณ ใจทน
หัวหน้างานสวัสดิการ
ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการพิเศษ
E-mail. [email protected]

Untitled-1

ชื่อ นางสาวพิมพกานต์ นามประเสริฐ
ตำแหน่ง บุคลากร
E-mail. [email protected]

023

ชื่อ นางสาวตติยา ผาสุข
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. [email protected]