ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้บริหารคณบดีผู้อำนวยการสถาบัน/สำนักผู้อำนวยการ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.สุใจ พรเจิมกุล

ผศ.สุใจ พรเจิมกุล

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

ดร.พัทรียา เห็นกลาง

ดร.พัทรียา เห็นกลาง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

 

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ

รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี

และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ

 

 

นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์

นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย

ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย

ผู้ช่วยอธิการบดี

นางวรรณวิมล นาคทัด

นางวรรณวิมล นาคทัด

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง

ผู้ช่วยอธิการบดี

นายพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์

นายพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.วรินทร์ สุดคนึง

ผศ.ดร.วรินทร์ สุดคนึง

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.สุชาดา เกตุดี

ผศ.ดร.สุชาดา เกตุดี

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล

คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 นายอรรถการ สัตยพาณิชย์

นายอรรถการ สัตยพาณิชย์

คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ดร.รัตนาวลี ไม้สัก

ดร.รัตนาวลี ไม้สัก

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ดร.ไพศาล การถาง

ดร.ไพศาล การถาง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์

ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์

ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์

คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

นายธานี สุคนธะชาติ

นายธานี สุคนธะชาติ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์

ผู้อำนวยการสถาบะนวิจัยและพัฒนา

ดร.ธนาวุฒิ นิลมณี

ดร.ธนาวุฒิ นิลมณี

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.สุขุมาล-หวังวณิชพันธ์

ผศ.สุขุมาล-หวังวณิชพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รศ.ดร.แอนนาเบล ภามนี ขจรบุญ

รศ.ดร.แอนนาเบล ภามนี ขจรบุญ

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์

นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์

นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์

ผู้อำนวยการกองกลาง

นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม

นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางรตนมน จันทรอุทัย

นางรตนมน จันทรอุทัย

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นางนงลักษณ์ ทองนาค

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

นางประดิษฐา นาครักษา

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์

ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์

ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

ผ.ศ.เจทญา กิจเกิดแสงผ.ศ.เจทญา กิจเกิดแสง

ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม

นางสาวสุพรรษา อิ่นอ้อยนางสาวสุพรรษา อิ่นอ้อย

ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

นางภัทราวรรณ แก้วผดุง

นางภัทราวรรณ แก้วผดุง

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

นางสาวเจนจิรา งามมานะ

นางสาวเจนจิรา งามมานะ

ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ