ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณบดีผู้อำนวยการสถาบัน/สำนักผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.สุชาดา เกตุดี

ผศ.ดร.สุชาดา เกตุดี

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล

คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 นายอรรถการ สัตยพาณิชย์

นายอรรถการ สัตยพาณิชย์

คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ดร.รัตนาวลี ไม้สัก

ดร.รัตนาวลี ไม้สัก

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ดร.ไพศาล การถาง

ดร.ไพศาล การถาง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์

ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์

ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์

คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

นายธานี สุคนธะชาติ

นายธานี สุคนธะชาติ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์

ผู้อำนวยการสถาบะนวิจัยและพัฒนา

ดร.ธนาวุฒิ นิลมณี

ดร.ธนาวุฒิ นิลมณี

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.สุขุมาล-หวังวณิชพันธ์

ผศ.สุขุมาล-หวังวณิชพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รศ.ดร.แอนนาเบล ภามนี ขจรบุญ

รศ.ดร.แอนนาเบล ภามนี ขจรบุญ

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์

นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์

นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์

ผู้อำนวยการกองกลาง

นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม

นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางรตนมน จันทรอุทัย

นางรตนมน จันทรอุทัย

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นางนงลักษณ์ ทองนาค

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

นางประดิษฐา นาครักษา

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์

ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์

ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

ผ.ศ.เจทญา กิจเกิดแสงผ.ศ.เจทญา กิจเกิดแสง

ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม

นางสาวสุพรรษา อิ่นอ้อยนางสาวสุพรรษา อิ่นอ้อย

ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

นางภัทราวรรณ แก้วผดุง

นางภัทราวรรณ แก้วผดุง

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

นางสาวเจนจิรา งามมานะ

นางสาวเจนจิรา งามมานะ

ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ