ติดต่อเรา

ที่อยู่ : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

กองบริหารงานบุคคล โทร. 02-665-3777

  • ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ต่อ 6060
  • งานบริหารทั่วไป ต่อ 6064 โทรสาร 02-280 -0427
  • งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง ต่อ 6065
  • งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ต่อ 6063
  • งานพัฒนาบุคคล ต่อ 6061
  • งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ ต่อ 6062
  • งานวินัยและนิติการ ต่อ 6066
  • งานสวัสดิการ ต่อ 6063