ติดต่อเรา

ที่อยู่ : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

กองบริหารงานบุคคล โทร. 02-665-3777    โทรสาร 02-665-3738

  • ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ต่อ 6060
  • งานบริหารทั่วไป ต่อ 6064 , 8318
  • งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง ต่อ 6065 , 8315
  • งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ต่อ 6063 , 8310 , 8312
  • งานพัฒนาบุคคล ต่อ 6061 , 8316 , 8317
  • งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ ต่อ 6062 , 8313
  • งานวินัยและนิติการ ต่อ 6066 , 8314
  • งานสวัสดิการ ต่อ 6063 , 8319