การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

1. เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี ดาวน์โหลด
2. รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำจำแนกตามกลุ่มงาน (ปรับปรุงใหม่ 31 มี.ค. 53) ดาวน์โหลด
3. ตารางเทียบตำแหน่งลูกจ้างประจำตามระบบใหม่กับระบบเดิม (ปรับปรุงใหม่ 31 มี.ค. 53) ดาวน์โหลด
4. หน้าที่โดยย่อของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (ปรับปรุงใหม่ 31 มี.ค. 53) ดาวน์โหลด
5. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 4 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด
6. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/847 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2553 ดาวน์โหลด
7. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.4/37 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2553 ดาวน์โหลด
8. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ดาวน์โหลด
9. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/1328 ลงวันที่ 28 เมษายน 2553 ดาวน์โหลด
10. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/1422 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 เรื่อง บัญชีการจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบตำแหน่งใหม่ ดาวน์โหลด
11. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.4/60 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 เรื่องการจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่ พร้อมบัญชีจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบตำแหน่ง ดาวน์โหลด
12. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ เมษายน 2553 เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ ดาวน์โหลด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ – ขั้นสูง

13. หนังสือเวียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/2085 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553   ดาวน์โหลด
=> แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แบบ ลปจ.1)   ดาวน์โหลด
14. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด
15. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/3684 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2553 เรื่อง การกำหนดแบบฟอร์มข้อมูลประกอบการขออนุมัติเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ดาวน์โหลด
=> แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการขออนุมัติเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน   ดาวน์โหลด
16. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/2509 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด
=> หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ   ดาวน์โหลด
17. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ ว 73 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ดาวน์โหลด
=>บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 55   ดาวน์โหลด
=>บัญชีปรับเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 55   ดาวน์โหลด
=>บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำ สำหรับลูกจ้างประจำที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 55   ดาวน์โหลด
=>บัญชีเงินเพิ่มสำหรับลูกจ้างประจำ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 ม.ค. 55   ดาวน์โหลด
18. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ ว 31 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2556 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ดาวน์โหลด
=>บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 56   ดาวน์โหลด
=>บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 57   ดาวน์โหลด
19. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ ดาวน์โหลด

20. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ ว 337 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด
21. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ ว 147 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เรื่อง แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนของ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ ว 337 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลด

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.