ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 4/2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกา […]

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 5/2562 สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกา […]

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกา […]

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่องขยายกำหนดการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกา […]

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกา […]