ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 3/2563

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกา […]

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกา […]

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย มทร.พระนคร จากผู้แทนสมาชิก

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกา […]

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 2/2563 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกา […]