ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานพิเศษ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนายการ และระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2564

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกา […]

ประกาศสภา มทร.พระนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกา […]