ประกาศเรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี