ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการระดับคณะใน มทร.พระนคร

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการระดับ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์