โครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน กิจกรรมที่ 2 เทคนิคการจัดทำผลงาน กลุ่มที่ 2 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาเพื่อพัฒนานวัตกรรม

Posted Posted in กิจกรรม

กองบร […]