แต่งตั้ง

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนารัตน์ ต้นมณีประเสริฐ เนื่องในโอกาสมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ