เอกสารเผยแพร่

สิทธิการได้รับเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง ระหว่างลา

ขั้นตอนการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

ขั้นตอนการประเมินค่างานเพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขั้นตอนการให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ
(ขั้นตอนการทำสัญญาไปศึกษาต่อภายในประเทศ)

ขั้นตอนการให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา/ฝึกอบรม
ณ ต่างประเทศ (ขั้นตอนการทำสัญญาไปศึกษา/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ)

ขั้นตอนการดำเนินการกรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม

คู่มีการเพิ่ม ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

ขั้นตอนการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทและวิธีการดำเนินการรับเงินสงเคราะห์ สวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สิ่งน่ารู้ก่อนวันเกษียณ มทร.พระนคร

————————————————————–
เอกสาร การประชุมชี้แจง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

การประชุมชี้แจงเพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการ หลักเกณฑ์

โครงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลาออกจากการเป็นสมาชิก กบข.(UNDO)

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรม ข้าราชการไทยไร้ทุจริต

รายงานประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action Learning) NIDA