กิจกรรม

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร

รายละเอียดโครงการภาพกิจกรรม
  • โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร จัดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดแนวคิดในการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแก่ผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงสร้างเสริมจิตสำนึก ค่านิยมแก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต และสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในราชการ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี ชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายเรื่องถอดรหัสพฤติกรรมการโกง และรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ บรรยายเรื่องธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยไทย มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 144 คน