การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อรับรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2565

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การคั […]

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกกรรมการสวัสดิการ มทร.พระนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2565

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกา […]