กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2561 ระยะที่ 1

รายละเอียดโครงการภาพกิจกรรม
 • เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 มทร.พระนครจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2561  ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุมภานุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ มีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรสายวิชากรมี่มีคุณสมบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ที่มีผลงานที่สามารถจะเสนอขอกำหนดตำแหน่งได้ทันตามเกณฑ์ปัจจุบัน (ภายใน 31 ตุลาคม 2561)
  โดยท่านอธิการบดีได้มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานพิธีเปิด
  • ช่วงเช้า    เป็นการเสวนาผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ปัจจุบัน)
  • ช่วงบ่าย   เป็นการแบ่งกลุ่มคลินิกให้ความปรึกษาตามสาขาวิชา
   โดยได้รับเกียรติจาก ก.พ.ว. ดังนี้
   1. ศ.ดร.วัลลภสุระกำพลธร
   2. ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
   3. ศ.ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
   4. ศ.กิตติคุณ เดชา  บุญค้ำ
   5. ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี อ่านเปรื่อง
   6. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
ที่มา กองบริหารงานบุคคล