กิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่

รายละเอียดโครงการ

  • ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองบริหารงานบุคคลดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่ โดยวิทยากรจากกรมพลศึกษา ว่าที่ร้อยตรีนรภัทร แย้มสรวลและทีมงาน ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการสายสนับสนุนบรรจุใหม่และยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ รวม 61 คน